Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Participacija i osnovi oslobađanja

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UZ PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata:

1)

stacionarno lečenje - po bolničkom danu

50 dinara

2)

rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi - po bolničkom danu

50 dinara

3)

pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste - po pregledu

50 dinara

4)

kratka poseta izabranom lekaru

50 dinara

5)

sve laboratorijske usluge - po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)

50 dinara

6)

rendgenski pregled i snimanje - po uputu

50 dinara

7)

pregled na ultrazvučnom aparatu - po uputu

100 dinara

8)

pregled - po uputu:

 

- na skeneru i osteodenzitometru

300 dinara

- na magnetnoj rezonanci

600 dinara

9)

pregled i terapiju u nuklearnoj medicini - po uputu

150 dinara

10)

ostale dijagnostičke usluge - po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)

50 dinara

11)

rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)

50 dinara

12)

pregled i lečenje u dnevnoj bolnici - po danu

50 dinara

13)

hirurške zahvate van operacione sale

50 dinara

14)

kućno lečenje - po danu

50 dinara

15)

sanitetski prevoz koji nije hitan:

 

- na području opštine, grada

50 dinara

- van opštine na području filijale

100 dinara

- van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

150 dinara

16)

hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela

5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara

17)

implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji

5% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

18)

implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 17) ovog člana

20% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

19)

medicinsko-tehnička pomagala:

 

- protetička sredstva (proteze)

10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala

- ortotička sredstva (ortoze)

10% od utvrđene cene pomagala

- posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika

10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala

- pomagala za omogućavanje glasa i govora

10% od utvrđene cene pomagala

- ortopedske cipele

20% od utvrđene cene pomagala

- naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

- slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

- akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života

35% od utvrđene cene proteze

20)

stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

20% od utvrđene cene usluge

21)

stomatološki pregledi i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije organa i tkiva

10% od utvrđene cene usluge

22)

lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života - po zubu nakon završenog lečenja

50 dinara

23)

preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9. stav 1, tačka 3) ovog pravilnika

35% od utvrđene cene usluge

24)

promenu pola iz medicinskih razloga

35% od utvrđene cene usluge

 

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije (Član 22), jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.


Zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije, obezbeđuje se licima koja su svojstvo osiguranika u smislu Zakona (Član 23) stekla kao:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

10) korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovine ljudima;

14) lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije.

Članovima uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7) - 9), 11) i 14) ovog člana obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom.

Izvor: www.rfzo.rs - Pogledajte ceo Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu