Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

ŠTA JE INVALIDITET?
Pod pojmom invaliditeta podrazumeva se gubitak, bitnije oštećenje ili značajnija onesposobljenost pojedinog organa ili delova tela, što onemogućava normalnu aktivnost organizma i zahteva veće napore u obavljanju životnih potreba.
INVALIDITET može biti fizički, čulni, kognitivni i intelektualni. Treba znati da od vrste i ozbiljnosti invaliditeta osobe zavisi njena radna sposobnost. Invaliditet koji osoba ima, ponekad je skriven od pogleda okoline, i ta osoba ima pravo na to jer se često dešava da su osobe sa invaliditetom diskriminisane i smatraju se osobama drugog reda. Zato je na prvom mestu socijalne politike ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM!

Sistemska rešenja moraju svakoj grupaciji osoba sa invaliditetom omogućiti da oblikuju, izražavaju i realizuju svoje osnovne razvojne potrebe kao i posebne interese, da imaju jednake mogućnosti kao i zdravi ljudi, a pre svega da imaju pravo NA RAZLIČITOST!
Položaj osoba sa invaliditetom kod nas je uređen brojnim zakonskim i podzakonskim aktima, zatim i međunarodnim konvencijama koje je naša država ratifikovala. Kao akti međunarodnog prava, najznačajniji su Deklaracija UN o pravima deteta kao i potpisana konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.
Pred Ustavom su svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Ustav zabranjuje neposrednu ili posrednu diskriminaciju, diskriminaciju po bilo kom osnovu, naročito po osnovu fizičkog ili psihičkog invaliditeta. U najširem smislu reči, socijalna zaštita obuhvata sisteme socijalne sigurnosti, koja se omogućava građanima sa invaliditetom, i socijalnu zaštitu koja ima za cilj da pruži pomoć osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, kada dođu u stanje socijalne potrebe. Osobe sa invaliditetom imaju prava na:

  • materijalno obezbeđenje,
  • pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica,
  • pravo na pomoć za osposobljavanje za rad,
  • pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite,
  • smeštaj u drugu porodicu,
  • pravo na pomoć u kući,na dnevni boravak,
  • pravo na usluge socijalnog rada...

Zato, na današnji dan, koji je Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom trebalo bi malo da odvojimo vremena i posvetimo ga osobama sa invaliditetom, jer i oni imaju svoje vrednosti, sposobnosti, kvalitete i znanja i u velikoj meri mogu doprineti društvu u kome živimo. I oni su ljudi koji žele da se zaposle, da rade ono što mogu, što im dozvoljavaju njihove sposobnosti.
U Srbiji ima veliki broj osoba sa invaliditetom a od njih ogromna većina živi u siromaštvu. Zbog toga bi im trebalo pružiti šansu da se zaposle kako bi obezbedili svoju i egzistenciju svoje porodice.

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška:)